خریداری پلتفرم npm توسط شرکت مایکروسافت

خریداری پلتفرم npm توسط شرکت مایکروسافت
خبرها حاکی از این هستن که شرکت مایکروسافت در مراحل پایانی مذاکره برای...