پیشنهاد ویژه نوروزی؛ عیدی نگاره به استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک

پیشنهاد ویژه نوروزی؛ عیدی نگاره به استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک
نوروزتون مبارک؛ این هم عیدی ما به استارتاپ ها و کسب و کارها