لطفا به استارتاپ ها نه بگویید!

لطفا به استارتاپ ها نه بگویید!
این نوشته یه درد و دله، از طرف کسی که عاشق استارتاپ‌هاست...