هزینه از دست رفته؛ مفهومی که دید شما رو نسبت به زندگی تغییر میده!

هزینه از دست رفته؛ مفهومی که دید شما رو نسبت به زندگی تغییر میده!
چه بخواید برای زندگی شخصیتون تصمیم بگیرید، و چه برای استارتاپ و کسب و...